"Tiki Kite" Pounamu. Titanium.

#30

© Neil Adcock Designs